Voelt u zich geroepen om dit werk financieel te steunen, dan kunt u uw financiële bijdrage overmaken op één van onze onderstaande bankrekeningnummers.
De financiële bijdragen die wij ontvangen, maken het mogelijk om onze literatuur gratis aan te bieden en worden derhalve zeer op prijs gesteld. United Church of God Holland heeft een ANBI status waardoor uw giften en bijdragen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

 

Bankrekeningnummer NL43ABNA0538360747
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABNAMRO
ten name van UCG Holland te Gouda

of

Bankrekeningnummer: NL72INGB0003561825
BIC: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV
ten name van UCG Holland te Gouda

 

Informatie in het kader van de ANBI-status

 • Algemene gegevens
Naam United Church of God Holland
Telefoonnummer 084-8704080
RSIN/Fiscaal nummer 807715360/807715360B01
Website www.ucgholland.nl
E-mail info@ucgholland.nl
Adres Giessenweg 20-109, 3044 AL Rotterdam
Postadres Postbus 93, 2800 AB Gouda
 • Samenstelling bestuur

United Church of God Holland (hierna ook: UCG Holland) is verbonden met United Church of God, an International Association, gevestigd in Cincinnati, Ohio (Verenigde Staten). Deze Kerk heeft wereldwijd lokale kantoren, gemeenten en dienaren, verspreid over heel Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente in Nederland wordt gevormd door 5 leden (minimum van 3 leden) die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente in Nederland.
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

 • Doelstelling

Onze visie
Een Kerk (kerkelijke gemeente) geleid door Gods Heilige Geest, samengevoegd en bijeengehouden door wat elk lid bijdraagt, waarin ieder lid zijn (haar) aandeel levert en alle leden groeien in liefde om mee te werken aan het vervullen van Gods grote doel voor de mensheid om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Efeze 4:16; Hebreeën 2:10).
Onze doelstelling
Onze doelstelling is om het Evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God te prediken in Nederland, België, overzeese gebiedsdelen en de rest van de wereld waar de Nederlandse taal gesproken wordt, om discipelen te maken en te zorgen voor deze discipelen.
Op een andere manier gezegd: UCG Holland legt zich erop toe om het christelijke geloof van het Oude en Nieuwe Testament te begrijpen en in praktijk te brengen als een praktische en verantwoorde invulling van het dagelijks leven. Leden worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij hun kerkelijke gemeente en om hun licht te laten schijnen in de wereld. Ze worden onderwezen vanuit de Bijbel en aangemoedigd om de Bijbel te bestuderen en daarbij alles te bewijzen vanuit Gods Woord. Ze zijn vrij om zichzelf te uiten in een atmosfeer van vertrouwen en openheid in de gemeente.

 • Beleidsplan

Het beleidsplan omvat een achttal uitgangspunten.

 1. Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord.
 2. Verkondigen van het Evangelie.
 3. Vertalen en uitbrengen van boekjes, een Bijbelstudiecursus en artikelen.
 4. Publiceren van tweemaandelijks tijdschrift en supplement.
 5. Distribueren van gratis literatuur.
 6. Bezoeken van leden en potentiële leden.
 7. Organiseren van activiteiten.
 8. Het bijhouden van een website.

Ad 1. Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord

Een van de belangrijkste activiteiten van UCG Holland is het organiseren van wekelijkse Sabbat erediensten en diensten op jaarlijkse Sabbatdagen ofwel Gods feestdagen. Daartoe worden zalen gehuurd verspreid over Nederland en België, afhankelijk van de bereikbaarheid voor de leden en/of sprekers. Gastsprekers kunnen op kosten van UCG Holland worden uitgenodigd.

Het Loofhuttenfeest organiseren wij momenteel niet in Nederland. Onze gemeenteleden maken gebruik van feestplaatsen in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Engeland etc.

Ad 2. Verkondigen van het Evangelie

Het Evangelie wordt op diverse manieren door ons verkondigd. Hierbij maken we gebruik van advertenties via internet aan de hand van Google adwords.
Verder organiseren we seminars en opendeurdiensten. We hebben het voornemen om in de toekomst videoprogramma’s van Beyond Today op YouTube te voorzien van Nederlandse ondertiteling. Ook met behulp van de onder ad 3. en 4. genoemde punten tracht UCG Holland haar doel te verwezenlijken.

 Ad 3. Vertalen en publiceren van boekjes, een Bijbelstudiecursus en artikelen

Om boekjes in het Nederlands uit te geven vertalen wij Engelstalige boekjes van United Church of God, an International Association, in het Nederlands. Om deze kosten te beheersen worden de vertalingen gemaakt door (een van de) leden op basis van nul-urencontracten.

Om op de kosten van het drukken van deze vertaalde boekjes en de afzonderlijke lessen van de schriftelijke Bijbelstudiecursus te besparen worden de boekjes in Duitsland gedrukt om zo samen met de aantallen die in opdracht van onze Duitse zusterorganisatie Vereinte Kirche Gottes worden gedrukt een quantumkorting te realiseren.

Per boek worden in principe 1.000 exemplaren per keer gedrukt, waarvan de voorraad wordt bewaard in ons magazijn in Rotterdam.
Zowel de (vertaalde alsmede de nog niet vertaalde, Engelstalige) boekjes als de afzonderlijke lessen van de schriftelijke Bijbelstudiecursus worden om niet verstrekt. Deze zijn ook via onze website te downloaden.

Ad 4. Uitbrengen van tweemaandelijks tijdschrift en supplement

Het uitbrengen en distribueren van ons tweemaandelijks tijdschrift Beyond Today (voorheen The Good News genaamd) is het voornaamste middel waardoor wij andere mensen kennis van God trachten bij te brengen en waardoor wij onze abonnees op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de wereld bezien vanuit een Bijbels perspectief. Ons (Nederlandstalige) lezersbestand bedraagt ongeveer 1.000 lezers. De lezers komen uit Nederland maar ook daarbuiten, zoals Aruba, België, Curaçao, Luxemburg en Suriname.

Het supplement is een Nederlandstalig artikel dat apart wordt gedrukt voor onze lezers en dat tezamen met het tijdschrift Beyond Today wordt verzonden. Het supplement wordt geschreven door vrijwilligers uit onze gemeente.
Zowel het supplement als het tijdschrift Beyond Today worden om niet verstrekt. Deze zijn ook via onze website te downloaden.

Ad 5. Bezoeken van leden en potentiële leden

Deze bezoeken worden op verzoek van de leden of potentiële leden afgelegd. Deze bezoeken worden meestal afgelegd door ouderlingen en diakenen, die soms worden vergezeld door leden. Vaak gaat het om het beantwoorden van vragen, zalvingen en pastorale aangelegenheden.

Ad 6. Organiseren van activiteiten

Activiteiten organiseren we gemiddeld zes keer per jaar. De bedoeling hiervan is om hechtere banden te smeden tussen de leden. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • volleybal;
 • bowling;
 • picknick;
 • spelletjesavond;
 • BBQ;
 • speciale thema-avonden voor mannen/vrouwen.

Ad 7. Het bijhouden van een website

Het opzetten en bijhouden van de website www.ucgholland.nl is vrijwilligerswerk.

 • Beloningsbeleid

Leden van het bestuur en eventuele commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 • Verslag activiteiten

In 2017 zijn de volgende activiteiten verricht:

 • Vertalen van Beyond Today video’s t.b.v. ondertiteling
 • Type setting van de boekjes
 • Organiseren van een open dag waarbij lezers van Beyond Today zijn uitgenodigd
 • Organiseren van erediensten en feestdagen
 • Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. In 2016 besteedt UCG Holland het merendeel van de inkomsten aan het organiseren van erediensten en feestdagen (zaalhuur), het vertalen en drukken van publicaties en het ondersteunen van de gemeente.

 • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand de vastlegging van de baten en lasten over de afgelopen drie jaren.

Toelichting:
Het negatieve saldo wordt betaald uit de reserve. Het is een keuze van het bestuur om deel van de reserves in te zetten voor het vertalen en printen van diverse publicaties, dit is de verklaring voor de verliezen in 2016 en 2017. De solvabiliteit van UCG Holland is sterk.

 • Toelichting

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige bijdragen van kerkleden alsmede uit donaties van derden. UCG Holland ontvangt geen overheidssubsidie en is sinds 1 januari 2008 als ANBI geregistreerd.

%d bloggers liken dit: