Het Midden-Oosten in Bijbelse profetie

pdf-iconPDF-bestand

De afgelopen maanden was het weer raak in het Midden-Oosten, bloedvergieten in de
vorm van zelfmoordaanslagen en de bodem van het Heilige land is verontreinigd
door het vergoten bloed van vele onschuldige mannen,vrouwen
en kinderen. Het lijkt erop dat de voornaamste partijen op geen enkele wijze
een overeenstemming kunnen bereiken in dit slepende conflict. Ook Amerikaanse
druk blijkt niet in staat het vredesproces opnieuw in gang te zetten. Zullen
deze omstandigheden ertoe leiden dat een ander machtsblok naar voren komt en
misschien een oplossing voor dit conflict weet te bewerkstelligen? Dit artikel
in de Good News geeft een heldere beschrijving van
wat ons werkelijk te wachten staat in het Midden-Oosten met daaraan gekoppeld
het artikel over de “gruwel der verwoesting”.

DE GRUWEL DER VERWOESTING

Een tweede artikel in de Good News handelt over de bekendste profetie van Jezus Christus
met betrekking tot de eindtijd. Hij sprak over “de gruwel der
verwoesting”in Jeruzalem. Wat betekent dit? In deze profetie kunnen we
aan de hand van het verleden de toekomst begrijpen.

In Mattheus 24:15 zegt Jezus
Christus: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting,
waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet
staan – wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judea
zijn, vluchten naar de bergen…. Waar sprak Hij over? De langste en meest
gedetailleerde profetie in de bijbel vindt u in Daniël 11 en hierin staat
beschreven wat er met alle rijken en naties die controle over het Heilige Land
willen uitoefenen gebeurd is of zal gebeuren.

In deze tijd als de wereldgebeurtenissen naar een climax
leiden en de vervulling van vele profetieën naderbij komt is het
belangrijk dat wij in geloof naar God moeten omzien. Hij kan en wil ons door
deze moeilijkste periode in de geschiedenis leiden en Hij laat ons ook niet
zonder kennis zodat wij deze gebeurtenissen beter zullen begrijpen.

Leest u deze beide artikelen in de Good News tot een beter begrip van de bijbelse profetieën.

Wereldwijd en zeker ook in Nederland is er een ware Harry
Potter rage ontstaan. Het lijkt allemaal zo kinderlijk onschuldig, maar is dit
zo? Leest u in de nieuwe Good News de werkelijke
achtergrond achter dit Harry Potter fenomeen. Voor
nog meer aanvullende informatie kunt u ook de december uitgave van World News & Prophecy
aanvragen.

-1 –

Wij zijn verheugd u dit uitgebreide Nederlandse supplement te kunnen
aanbieden en wij hopen dat dit een aanvullend instrument is om u als lezer
beter te informeren over de toestanden in Nederland en de wereld.
Naast de vertaalde Nederlands boekjes en het Engelstalige tijdschrift de Good News hopen wij een nog meer effectief werk in Nederland te
kunnen doen om het Evangelie van het Koninkrijk te prediken en u een dieper
inzicht te geven wat God met deze stervende wereld voor heeft.
Het lijkt, zeker ook in Nederland, dat onze maatschappij is dolgedraaid en dat
criminaliteit de boventoon voert en dat onrecht overheerst i.p.v. recht. Het
laatste jaar zijn er vele voorbeelden geweest van
zware criminelen, die afschuwelijke misdaden tegen hun medemens hebben begaan
en toch vervroegd, met geld overladen, de gevangenis konden verlaten.

UCG-INFO

In deze rubriek willen wij u informeren over
het werk dat UCG (United Church
of God) wereldwijd doet en u wat meer achtergrond verschaffen over de Kerk, die
de opdracht van Jezus Christus in Mattheus 24: 14 en

29: 19,20 uitvoert.

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in
de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan
zal het einde gekomen zijn.

Gaat dan henen,
maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en
des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wat denkt u van de terreur van bepaalde criminele jeugdgroepen, die op geen
enkele wijze wordt aangepakt. Dan hebben wij het nog maar niet over de
corruptie, zeker in de bouwwereld, de honderden dagelijkse abortussen, de
agrariërs die het bestaan wordt ontnomen, luchtvervuiling, de
onbetrouwbare Nederlandse Spoorwegen, de onzekere aandelenmarkt, de dreiging
van terreuraanslagen en erger… Mensen voelen zich onveilig en zijn bang voor
wat er nog meer komen gaat. Daarom is het van groot belang dat u MOET weten wat
God van u verlangt zodat u zich kunt wapenen tegen de verschrikkelijke
geprofeteerde eindtijd waarin wij langzamerhand in beland zijn.

Na de 11e september zijn er veel mensen gaan nadenken en het
hoofdkantoor van de United Church
of God wordt overspoeld met aanvragen voor literatuur en de angstige vraag; WAT
MOETEN WIJ DOEN? Wat is de

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan
de voleinding der wereld.

Het afgelopen jaar zijn
er meer dan 510.000 Engelstalige boekjes gedrukt en de belangstelling voor de
boekjes “The Book of Revelation
Unveiled
en”Why
Does God Allow Suffering?”
was het grootst.

De oplage van het tweemaandelijkse tijdschrift The Good News
bereikte wereldwijd een recordhoogte van meer dan 400 000 exemplaren per
uitgave. In Nederland zijn er 718 abonnee’s en er
zijn het afgelopen jaar verschillende boekjes in de volgende klap die deze
wereld te verduren krijgt?
De Bijbel geeft een duidelijk antwoord op al deze vragen en wij willen u graag
van dienst zijn om u een HELDER inzicht van de bijbel te geven. “Geeft uw
hart aan de Heer” werkt niet, God verlangt meer van ons. Voldoen wij aan
zijn Geboden en inzettingen dan zult u een overvloedig en vervuld leven kunnen
gaan leiden, zowel geestelijk als fysiek.

Wij, als de United
Church of God bieden u deze waarheid GRATIS aan in de
vorm van literatuur, bijbellessen en de Good News
Magazine.

Wij hopen dat God u inspireert en uw hart opent om alles grondig te gaan
bestuderen, aan de hand van uw bijbel, en dat u met enthousiasme wilt gaan deelnemen
aan dit grote werk om uw medemens ook deze kostbare waarheid te brengen.
Nederlandse taal gepubliceerd (zie onze website). De distributie voor Nederland
van de Good News gebeurde vanuit Engeland, maar met
ingang van dit nummer wordt het rechtstreeks vanuit Nederland verzorgd. Indien
u reeds langer abonnee bent heeft u ook een nieuwe
registratiecode gekregen en bij aanvraag van literatuur e.d. kunt u deze
gebruiken.

Wereldwijd bezoeken meer dan 18.000 mensen de
diensten van de United Church.
Er zijn vele honderden dienaren wereldwijd.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar
ons postadres in Gouda of één van onze websites bezoeken
.

-2 –

Elke keer wanneer de wereld te maken
krijgt met een grote ramp of oorlog, kan men de klok erop gelijk zetten dat de
naam Nostradamus binnen afzienbare tijd weer opduikt.
De bekendheid rond de zestiende-eeuwse arts en astroloog Michel de Notre-Dame, beter bekend
als Nostradamus, kent een ware opleving sinds de
elfde september: zijn werken gaan sindsdien als warme broodjes over de toonbank
bij boekhandelaren. De reden van deze ‘opleving’ bij de grote
menigte ligt met name bij de vele e-mails
die circuleerde na 11 september, waarin kwatrijnen werden opgenomen met
voorspellingen van de ziener. Een fragment in het Engels:

In the
year of the new century and nine months, From the sky
will come a great King of Terror… The sky will burn at forty-five
degrees. Fire approaches the great
new city… In the city
of
York there will be a
great collapse, Two twin brothers torn apart by chaos,
While the fortress falls the great leader will succumb. Third big war will
begin when the big city is burning.

Een opvallende waarheidsgetrouwe beschrijving
van de gebeurtenissen. En angstaanjagend bovendien, aannemende dat de derde
wereldoorlog direct zou volgen. Is het verstandig om hier enige notie van te
nemen? Nee, deze circulatie van een passage van Nostradamus
profetie is namelijk dusdanig bewerkt dat van de werkelijke voorspelling weinig
meer over is; de werkelijke passage:

At
forty-five degrees the sky will burn, Fire to approach the new great city: In
an instant a great scattered flame will leap up When
one will want to demand of the proof of the
Normans.

Bij de werkelijke voorspelling is er dus vrijwel geen overeenkomst met de
gebeurtenissen op de elfde september. Hoe zit het eigenlijk met de andere
voorspellingen van Nostradamus; zijn deze allen te
verwerpen of zijn zijn profetieën overwegend
waarheidsgetrouw? Immers, in zijn werken noemt hij de namen van Napoleon,
Franco en De Gaulle letterlijk, en met de woorden van
Hister en Chyren zou hij respectievelijk Hitler en Chirac bedoelen. Om met het laatste te beginnen, zou Chirac volgens Kwatrijn IV, 34
een oorlog in Italië bij Milaan verliezen, waarbij ‘zijn hele leger
te vuur en te zwaard’ wordt vernietigd. Mocht Chirac
(wiens naam niet eens in de verste verte lijkt op Chyren) nog eens ruzie krijgen met Berlusconi,
kan overwegen worden om terug te komen van het huidige standpunt dat het onzin
is.

Wat Hister
betreft: in de tijd van Nostradamus verwees die term
naar een gebied in de regio van de Donau. En zo ook
in Kwatrijn IX, 33, waarin wordt gesproken over
Hercules Roi de Rome et d’Annemarc/
de Gaule trois Guion surnomme; afhankelijk van
de interpretator zou de aanduiding Hercules dan slaan op Julius
Caesar, De Gaulle, of Napoleon. Gaule
betekent natuurlijk gewoon Gallië, zeg maar
Frankrijk, beschreven in Julius Caesars ‘De bello Gallico’. Het mag nu
dus wel duidelijk zijn dat vrijwel geen van de profetieën van Nostradamus enige significantie met zich dragen.

Rest nog enkel de vraag of een mens überhaupt in staat is om juiste
profetieën te uiten. Het antwoord is te vinden in de bijbel – 1/3 van de
bijbel bestaat uit profetieën, die allen zijn opgetekend door mensen
(weliswaar geïnspireerd door God). Een klein deel is
hiervan al werkelijk uitgekomen, het overgrote deel zal binnen afzienbare tijd
uitkomen.
Toch weten wij niet het exacte tijdstip zoals sommige
groeperingen claimen. Jezus Christus zegt heel
duidelijk in Mattheus 25:13. “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur”

Vraagt u het nieuwe Engelstalige boekje
aan The United States &
Britain in Bible Prophecy,
als ook u meer wilt weten van de gebeurtenissen die de wereld staan te wachten
.

* De gebruikte informatie in het artikel is
verstrekt en geciteerd door Prof. Dr. W. Hanegraaff,
hoogleraar ‘Geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante
stromingen’ aan de UvA.

WAT IS UW BESTEMMING?

De
grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft
bezig gehouden. Waarom ben ik hier? Is er meer? Vraag onze gratis publicatie
aan over Gods grote plan met de mensheid. Ons adres;

UNITED CHURCH OF GOD Postbus 93
2800AB GOUDA

-3 –

Hier volgen de antwoorden op vragen
welke in een beknopt bestek beantwoord kunnen worden.
Wij zullen trachten zoveel mogelijk die vragen te beantwoorden die voor onze
lezers interessant zijn.

Wij kregen de vraag van een lezer die zich afvroeg of wij het Evangelie van
huis tot huis moeten verspreiden zoals sommige groeperingen dat doen en hij
vroeg zich tevens af WAT het evangelie van het Koninkrijk dan inhield.

Wij zullen op het eerste gedeelte van zijn vraag ingaan en het tweede
gedeelte Het Evangelie Van Het Koninkrijk kunt uzelf bestuderen
aan de hand van onze nieuwe publicatie, die u gratis kunt aanvragen.

Jezus Christus gebood zijn discipelen uitdrukkelijk
de blijde boodschap van het Koninkrijk in de gehele wereld te prediken tot een
getuigenis voor alle volken VOORDAT het einde van de tegenwoordige eeuw komt. (
Matth 24:14 en Marcus 13:10)

Dit is een goddelijke opdracht, die Jezus Christus aan zijn ware kerk gaf en
betekent dat om van huis tot huis te gaan om te mensen te overtuigen dat zij
zich moeten bekeren? Volgen wij op deze manier het voorbeeld van de eerste
Christenen? Gingen zij van huis tot huis om mensen te bekeren of gingen zij op
de hoek van de straat staan met luid geschreeuw en gezang? Handelingen 20:20
wordt gebruikt om dit te rechtvaardigen, maar als we beginnen te lezen in vers
17 blijkt dat dit betekent dat Paulus LEERDE en niet
bij elk huis aan de deur klopte om iemand te bekeren.

Paulus leerde de ouderlingen van de gemeente in
hun eigen huizen. Hij was niet bezig om mensen die nergens van wisten te
bekeren. Slaat u uw bijbel er maar op na.

Een andere tekst die vaak wordt gebruikt om dit principe te rechtvaardigen
staat in Handelingen 2:46. ..en voortdurend waren zij
elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun
maltijd met blijdschap en eenvoud des harten….. Ziet u wel dat deze
mensen allen eendrachtig waren. Zij waren allen van hetzelfde GELOOF. Uit alle
naties kwamen ieder jaar veel mensen naar Jeruzalem om Gods feesten te vieren
-in dit geval het Pinksterfeest. Omdat ze soms lang moesten reizen werden ze
uitgenodigd door hun broeders om bij hun te komen eten. De uitdrukking
“het breken van brood “betekent gewoon een maaltijd nuttigen. Men at dus bij bekeerde geloofsgenoten in
Jeruzalem, niet bij onbekeerden. Ze gingen niet naar
huizen van onbekeerden om daar te preken; nee zij verkondigden de blijde boodschap in de synagogen en
in de tempel. Zij gehoorzaamden het DIRECTE BEVEL van Jezus Christus dat Hij
bij een eerdere gelegenheid gaf, toen Hij de 70 discipelen uitzond om het
evangelie te verkondigen. GAAT NIET VAN HET ENE HUIS NAAR HET ANDERE…( Lucas
10:7) Trouwens interessant om dit hele hoofdstuk te lezen. De apostel Paulus had in Rome zijn eigen gehuurde woning, waar hij
allen ontving “die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods” (
Hand 28:30). Paulus ging NIET van huis tot huis om
tot onbekeerde mensen te preken. Dat deed hij in de synagoge. Nadat sommige
bekeerd waren en leidende functies in Gods kregen, bezocht Paulus
hen en gaf hun bij hen thuis onderricht.

Vandaag wordt het evangelie van het Koninkrijk verkondigd door de United Church door middel van
radio, televisie en publicaties.

(Zie ook onze andere artikelen over de Kerk). Maar… een ieder staat het
vrij om er naar te luisteren of zijn oren dicht te stoppen en het af te wijzen.
U kunt ook weigeren om verder onze publicaties en de GOOD NEWS te lezen.
Niemand verplicht of dwingt u.

GRATIS wordt het aan iedereen toegezonden die er om vraagt en wij willen u
graag behulpzaam zijn om u raad en advies te geven. MAAR NOOIT ZULLEN WIJ
ONGEVRAAGD HUIZEN BEZOEKEN OM MENSEN TE BEKEREN. Het is niet onze taak om Gods
waarheid aan iemand op te dringen. In Matth 7:6 toont
Christus ons dat de waarheid daar TE kostbaar voor is. Dit is het voorbeeld van
Jezus Christus, van de twaalf apostelen en van de apostel Paulus.
Laten wij hen navolgen.

Vraagt u daarom ons nieuwe
Nederlandstalige boekje aan vol met adequate informatie over dit zeer
belangrijke onderwerp:

%d bloggers liken dit: